Televie 2016

Merci fir kommen - 550 Euro hun mier zesummen mam Dikrecher Photosclub gesammlt. Merci un sie fir dei flott Zesummenaarbect. 

 ---------------------------------------------------

Samsdes den 23. Abrell sinn mer um Televies Dag zou Dikrech . 

 

Um 10.00 starten mier bei der Dikrecher Kirch mat enger flotter Vitalschnuffenwanderung vun ong 5 km.

Participatiouns Gebuehr ass 5 Euro an den Erleiss geet integral un den den Televie.  Kommt alleguerten mat oder ouni Mupp .  

 

 Vun 14.00 - 16.00 Auer ass dann e Muppen-photoshooting 

 

DEPART DEN SAMSDEN VUN DER VITALSCHNUFFENMUPPERUNG FIR DEN TELEVIE ASS UM 10.00 BEI DER DIKRECHER KIERCH
 
OFLAAF VUM PHOTOSHOOTING DEN SAMSDEN VUN 14.00-16.00 AUER   ass an rue du Curé zu Dikrich bei der Maison de la Culture